Правила и условия за връщане на стока

Връщането на стоката означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

– Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

– Потребителят е длъжен да информира АМПЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД („Дружеството“) за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока, като заяви своето решение в писмен вид.

  • за целта Потребителят следва да използва Формуляр за връщане, който Потребителят получава заедно с доставената пратка;
  • формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството заедно с върнатата стока в рамките на посочения по-горе срок.

– Във Формуляра за връщане на стока се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума.

– Стоката следва да се върне на Дружеството в състоянието, в което е била доставена на Потребителя или на посочено от последния лице; Потребителят отговаря за връщането на стоката в посоченото състояние.

– Адрес за връщане на стоката: град София улица Кюстендил 21, в работни дни, от 10.00 до 18.00 часа.

– Върната в горепосочения срок стока се приема, само ако са изпълнени едновременно следните условия:

  • Стоката е в оригиналната си опаковка, да не се слагат никакви залепващи материали непосредствено върху нея;
  • Стоката не е употребявана, зацапана или с нарушен вид, както и е в изправно състояние;
  • Приложена е стоковата разписка, с която стоката е получена;

– Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя – съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите; изключение: Потребителят не заплаща разноските по връщането в случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

– Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от приемане на Стоката на посочения за връщане адрес, по банковата сметка, посочена от Потребителя във Формуляра за връщане.

За да информира Дружеството за упражняването на правото си на отказ от договора, Потребителят може (но не е длъжен) да използва възможността за комуникация с Дружеството по електронна поща (shop@amper-bg.com). Ако избере този начин на комуникация, Потребителят трябва да влезе в своя профил в Сайта и да упражни правото си на отказ чрез съответно попълване на специално създаденото приложение „Заявление за връщане на стока“ (Приложение №6 от Закона за защита на потребителите). След получаване на подаденото електронно заявление Дружеството без излишно забавяне изпраща на Потребителя email – съобщение, с което потвърждава, че е получило заявката за връщане на стоката. Всички останали изброени по-горе условия се прилагат и в този случай.

3) Правила, приложими и при връщането на стоки:

– Възстановяването на суми, при наличие на основание за такова, се извършва единствено по банков път, и се извършва в съответствие с разпоредбите, съдържащи се в настоящите Общи условия.

– До момента на предаване на връщаната стока на Дружеството рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя.

– При упражнено право на отказ от сключен договор за онлайн продажба и възникнала необходимост от връщане на платена с карта сума за закупената от Потребителя стока, връщането на тази сума:

  • се осъществява чрез възстановяването на сумата на извършената чрез картата трансакция по банковата сметка, посочена във Формуляра за връщане;
  • се извършва в срок до 14 (четиринадесет) работни дни, считано от датата на получаване от Дружеството на стоката заедно с попълнен от Потребителя Формуляр за връщане.

– Върнатата стока се преглежда, чрез отваряне на получената от Потребителя пратка в присъствието на комисия в състав от най-малко трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните